Kjerrane

Kjerrane


Mau Pluggen Trialklubb har siden 1989 holdt til på Kjerrane i Kristiansand.


ID:1001 - 543

Navn:LINDEBAKKEN, TRIALBANE

Type:Eldre reguleringsplan

Status:Endelig vedtatt arealplan

Iverksatt:29.03.1989

Vertikalnivå: Endelig vedtatt arealplan (link til Kristiansand kommune)

Bestemmelser:Med bestemmelser som egen tekst

Myndighet:KommunestyretPLAN NR. 543


LINDEBAKKEN - OMRÅDET MELLOM GRÅMANNEN OG GAMLE MANDALSVEI-

TRIALBANE. Trialbane, GNR.151, BNR.1

Godkjent av bystyret 29.03.1989 som sak nr. 87.


§ 1.

Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.§ 2.

I friområdet kan det med bygningsrådets samtykke oppsettes

innretninger og oppføres byggverk som etter rådets skjønn ikke er

til hinder for områdets bruk som friområde.§ 3.

Innenfor det skraverte areal "trialbane" kan det opparbeides bane for

trialkjøring som forøvrig inngår i betegnelsen friområde.§ 4.

Bruken av arealet styres gjennom avtaler med Kristiansand kommune.§ 5.

Etter reguleringsbestemmelsenes ikrafttreden er det ikke tillatt å

etablere private servitutter som strider mot disse bestemmelser.Byplansjefen i Kristiansand